Paulus en de Godskennis in de wereld… (II)

(…) 17 In het ​evangelie​ (het Woord van God zoals aan de mens(en) geopenbaard en bekend was vanaf het begin, dus gedurende de tijd/eeuwen die het Oude Testament bestrijkt!) openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ 18 En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al ​het kwaad​ en ​onrecht​ van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. 19 Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. (Uit Romeinen 1)

(…) 5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. 6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. (Uit 2 Petrus 3)

(…) „Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid” (Romeinen 1 : 20). De opvatting, die een splitsing in de kennis wil aanbrengen, staat hier voor niet geringe moeite. Want als men Gods kracht en Goddelijkheid stelt tegenover andere „eigenschappen Gods”, bijvoorbeeld Zijn genade en vergevingsgezindheid, dan vergeet men dat Gods eeuwige kracht en Zijn God-zijn juist in die genade het meest tot uiting komen. Maar als men de constructie van tweeërlei kennis los laat, wordt dit vers eenvoudig en duidelijk. Het gaat hier eenvoudig om de kennis van God. Die is niet gedeeld, al is ze in den loop der openbaringsgeschiedenis telkens verdiept. Maar aangezien hier de geschiedenis als geheel wordt genomen, valt de ontwikkelingsfactor buiten geding; daar gaat het nu niet over. Ging het daar wel over, dan had de apostel kunnen wijzen op het universele karakter van de bijzondere openbaring tot op Abraham, en dan was er nog genoeg aan te wijzen, dat alle verontschuldiging wegneemt. De moederbelofte is universeel, en de profetie van Noach uit Gen. 9 : 25-27 eveneens.

De woorden „eeuwige kracht en Goddelijkheid” lenen zich al heel slecht voor het opstellen van een scholastisch schema. Want hier worden zo breed mogelijke aanduidingen gebruikt. Zelfs menen we geen recht te hebben een scheiding te maken in die zin, dat Paulus hier over twee gegevens spreken zou. Gods eeuwige kracht en Goddelijkheid, dat is o.i. eenvoudig: dat God God is. De gelovige, de niet-revolutionair, ziet dat voor zijn ogen, elke dag. En dat is ook de normale toestand. En alleen wie ziet, dat God God is, kan ook geloven dat Hij een zondaar genadig is. Want dat is eigenlijk iets ongelofelijks; en als de discipelen even wanhopen aan de redding der wereld, en vragen: wie kan dan zalig worden!, dan getuigt de Christus van Gods eeuwige kracht en Goddelijkheid: bij God zijn alle dingen mogelijk.

Die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, zien in Gods werken iets geheel anders: omdat zij het schepsel eren boven de Schepper en de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door wat lijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en kruipende dieren, zien ze in Gods grote werken juist het tegendeel van de bewijzen van Gods eeuwige kracht en Goddelijkheid. Dit fundament: de kennis Gods is onder de mensen geldig, bepaalt heel het verloop der historie. Die geldigheid is uit de geschiedenis nooit weg te werken.

De nadere typering van “de tijden der onwetendheid” gewaagt van het overleveren aan een verkeerde geest. Daarbij zijn twee delen te onderscheiden. De verzen 24-27 in Handelingen 17 besteden vooral aandacht aan de seksuele zonden, waardoor het Hellenisme geteisterd werd, en zien die vanuit de wortel: het schepsel eren boven den Schepper. De enkele wrange verzen doen zien, hoe het leven vergiftigd wordt, als het op eigen heerlijkheid vertrouwt.

Breder terrein bestrijken de verzen 28-32. Zij doen zien, hoe diezelfde vergiftiging van het leven overal doordringt, wanneer de kennis van Gods wordt afgekeurd en onbruikbaar geacht: het gevolg is dat alle levensverhoudingen beneden peil geraken. De zonden-catalogus die dan volgt behoort wel tot het bitterste wat Paulus heeft geschreven. Hij moest dit schrijven aan de gemeente te Rome, die het levensbederf van zo dichtbij zag. En in tegenstelling tot de moralistische ondeugden opsommingen, die we bij de stoïsche auteurs aantreffen, geeft Paulus een opsomming, die gedragen is door de eis van het geloof: de kennis van God te aanvaarden.

Niet elke tijd geeft een zo ver-gaande voortwoekeren van levensbederf als het Hellenistische Rome; veeleer is dit uitzondering. We vragen ons af, hoe in een dergelijke samenleving nog een christelijke gemeente kan bestaan. Paulus sluit de ogen niet voor dit vreselijke. Hij weet dat de christenen te Rome van deze verwording dagelijks getuige zijn. En hij geeft hun het enig deugdelijke wapen: in geloof te zien, dat dit de vrucht is van de verwerping van de kennis van God. (…)

Bron tekst:  “Evangelie contra evangelie – Joden en Grieken in het Nieuwe Testament” van prof. dr. K.J. Popma (1903-1986).

(…) 14 Zij zijn het ook over wie Henoch, de zevende vanaf ​Adam, geprofeteerd heeft toen hij zei: ‘Ik zie de ​Heer​ komen met zijn ​heilige​ tienduizendtallen 15 om over allen zijn vonnis uit te spreken; alle goddeloze zondaars zal hij veroordelen voor alle goddeloze daden die ze in hun goddeloosheid bedreven hebben en voor de harde woorden waarmee ze hem hebben beledigd.’ 16 Ze doen niets anders dan zeuren en zagen, ze laten zich leiden door hun begeerten, brallen maar wat en praten anderen naar de mond om er zelf beter van te worden.
(…) 20 Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer ​heilige​ geloof. Laat u bij het ​bidden​ leiden door de ​heilige​ Geest, 21 houd vast aan Gods ​liefde, en zie uit naar de ​barmhartigheid​ van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. 22 Ontferm u over wie twijfelen 23 en red anderen door hen aan het vuur te ontrukken. (Uit Judas 1)

Bron afbeeldingen:  SlideShare (Zie evt. meer over Henoch)

Jude 1 - Henoch - SlideShare

 

 

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Politiek, Wetenschap. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s