Paulus en de Godskennis in de wereld… (I)

(…) 18 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, 19 daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. 20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. (…) 22 Bewerende wijs te zijn zijn ze dwaas geworden… (Uit Romeinen 1)
(…) 30 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren… (Uit Handelingen 17 – Paulus rede te Athene)

De “onwetendheid” is het fundament van de heidense religie, en van de dragers van die religie wordt gezegd,, dat God hen heeft overgeleverd aan een verkeerde geest (Handelingen 17 : 28).
Indien het hier slechts de zogenaamde natuurlijke godskennis betrof, dan is niet in te zien, dat zij niet te verontschuldigen zijn. Want één van tweeën: óf die natuurlijke kennis staat los van en zelfstandig naast de Woord-openbaring; en dan zijn beide niet te verenigen, en moet, wie de natuurlijke kennis als echte kennis handhaaft, door die kennis het Woord van God laten oordelen, en tot de conclusie komen, dat Paulus zich aan ergerlijke grootspraak te buiten gaat; óf die natuurlijke kennis moet worden geoordeeld door de kennis van de openbaring, en dan berust de beschuldiging op het feit, dat die natuurlijke kennis nooit los kan staan van de Woord-openbaring. Maar dan is hier ook geen reden meer die natuurlijke kennis aan de orde te stellen.

Alswant God heeft het hun geopenbaardop de werk-openbaring van God betrekking zou hebben, dan rijst de vraag, of zo’n uitspraak ook maar enige zin heeft, omdat volgens de Schrift de werken van God eerst bij het licht van Zijn Woord kunnen worden doorzien en begrepen. Maar degenen, die in onwetendheid wandelen, in eigen wegen, dat zijn zij, die door God aan een verkeerde geest zijn overgeleverd, die begrijpen de werken van God niet meer: zij interpreteren ze bij het valse licht van hun pseudo-openbaring, en komen zo zonder uitzondering tot dwaling.

De gegevens uit Handelingen zijn al voldoende om te bewijzen, dat de religie van de heidenen in dwaling opgaat. Wat maken zij uit de werken van God op? Paulus’ ervaringen te Lystra (Handelingen 14) leren, hoe grondig het afvallig denken de werken van God niet begrijpt, en de motieven van de onbekende god en de verwantschap tussen goden en mensen, die in Handelingen 17 aan de orde komen, zeggen hetzelfde. Daarentegen houdt Paulus onverbiddelijk vast: omdat de kennis Gods onder hen gangbaar is, want God heeft hun die medegedeeld. Dit kan dus niet betrekking hebben op deze „natuurlijke godskennis”.

Een nadere motivering daarvan geeft Handelingen 17 : 20. Ook dit vers is maar al te ijverig voor het geloofsoog van de gemeente verduisterd door uiteenzettingen omtrent de algemene en bijzondere openbaring. Men heeft er ongetwijfeld een goede bedoeling mee gehad, die te waarderen is. Maar een poging om de kennis van God te splitsen in twee afdelingen, moet tot mislukking leiden. Want men is op die wijze genoodzaakt aan te nemen dat de „onzichtbare eigenschappen van God” begrepen kunnen worden zonder het licht van de Woord-openbaring. En dat is onmogelijk, omdat overal waar dit licht ontbreekt het om één reden niet aanwezig is, en wel omdat de Woord-openbaring daar is verdrongen door een vervalsing ervan.

Als we zeggen : „zij missen het licht van de Woord-openbaring”, dan zeggen we: zij leven in verwerping van die openbaring; en die verwerping is nooit geldig: geldigheid heeft alleen de kennis, die er sinds de schepping van de wereld is. Waar die kennis van de waarheid ten onder gehouden wordt door het leven in ongerechtigheid, daar is geen residu van kennis over, maar daar is dwaling, daar is onwetendheid. Van de schepping der wereld aan worden Gods onzichtbare eigenschappen uit Zijn werken met het geestelijk oog doorzien: dát is de geldige situatie, en die geldigheid kan niet worden te niet gedaan door enige weigering om met het geestelijk oog te zien. Het is een kwestie van geloof of ongeloof.

Met het oog van het geloof ziet de mens uit Gods werken Zijn onzichtbare eigenschappen, Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid. En als de mens weigert te geloven, zoals hij sinds den zondeval vrijwel onophoudelijk en bijna overal ter wereld doet, welnu, dan ziet hij Gods onzichtbare eigenschappen eenvoudig niet. Maar dan is zijn geloof, dat gebonden is aan de wet van het geloof, de Woord-openbaring, ook vervangen door ongeloof, dat zich bindt aan een vervalsing van de Woord-openbaring. Het spreekt wel vanzelf, dat hieruit geen verontschuldiging kan worden afgeleid.

Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid”. De opvatting, die een splitsing in de kennis wil aanbrengen, staat hier voor niet geringe moeite. Want als men Gods kracht en Goddelijkheid stelt tegenover andere „eigenschappen van God”, bijvoorbeeld Zijn genade en vergevingsgezindheid, dan vergeet men dat Gods eeuwige kracht en Zijn God-Zijn juist in die genade het meest tot uiting komen. Maar als men de constructie van tweeërlei kennis los laat, wordt dit vers eenvoudig en duidelijk. Het gaat hier eenvoudig om de kennis van God. Die is niet gedeeld, al is ze in den loop van de openbaringsgeschiedenis telkens verdiept. Maar aangezien hier de geschiedenis als geheel wordt genomen, valt de ontwikkelingsfactor buiten geding; daar gaat het nu niet over. Ging het daar wel over, dan had de apostel kunnen wijzen op het universele karakter van de bijzondere openbaring tot op Abraham, en dan was er nog genoeg aan te wijzen, dat alle verontschuldiging wegneemt. (… wordt vervolgd!)

Bron tekst:  “Evangelie contra evangelie – Joden en Grieken in het Nieuwe Testament” van prof. dr. K.J. Popma (1903-1986).

Bron afbeeldingen:  The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints en SlidePlayer

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Politiek, Wetenschap. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s