Wij zijn in een strijd gezét!

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. (Genesis 3 : 15)

(…) Kuypers optreden heeft in ons Nederland zo’n grote invloed en betekenis gehad, dat het in heel ons volksleven zijn spoor heeft gegrift. Dit wordt ook door zijn tegenstanders, soms royaal, soms onwillig, toegegeven. De onwilligheid, die daarbij wel eens aan de dag wordt gelegd, behoeft ons niet te verbazen. Immers in de grond van de zaak wordt Kuyper door wie zijn geloof niet deelt, niet begrepen. En het minst van al toont men begrip voor die door Kuyper geponeerde grondgedachte, waar in de doorwerking daarvan vooral het geheim schuilt van zijn doordringende invloed op ons volksleven: de idee van de antithese.

Nieuw was die grondgedachte niet; integendeel, ze heeft heel de geschiedenis door haar invloed laten gelden. Immers, waar de tegenstelling tussen het christelijk en het afvallig leven één van de meest markante trekken van de geschiedenis vertegenwoordigt, kon het inzicht in die stand van zaken nergens verborgen blijven, waar de Woord openbaring aanvaard werd.

Intussen was in de vorige eeuw – vooral onder inwerking van de zo genaamde verlichtingsdenkbeelden – het inzicht in deze tegenstelling dermate verzwakt, dat wie hier nog de dingen bij hun naam durfde noemen, voor achterlijk doorging. En juist in dien tijd van hoog-conjunctuur van het rationalisme weerklonk in ons vaderland de doordringende stem van Kuyper, die opnieuw het besef van de onverzoenlijke antithese tussen christelijk en niet-christelijk levensbeginsel wakker riep.

Dat nu het opnieuw poneren van de volstrekte tegenstelling tussen het levensbeginsel van het Koninkrijk van God en dat van het rijk van de duisternis zo’n beslissende invloed kreeg, is niet verwonderlijk. Immers die antithese, die in den loop van de geschiedenis haar realiteit bewees, behoort tot de meest fundamentele punten van de Goddelijke Woordopenbaring. God Zelf heeft haar in het leven van de mensheid gesteld: Hij zette vijandschap tussen slangenzaad en vrouwenzaad. Die daad van God bepaalde de loop van de geschiedenis.

De antithese kan niet uit de wereld verwijderd; zelfs al zou die groep mensen, die haar naar ons inzicht het zuiverst belijdt en beleeft, door eigen schuld ten gevolge van een radicale nederlaag verbroken worden, dan nog zou de antithese niet uit de wereld verdwijnen, en na korter of langer tijd zich ook weer in scherp belijden en principieel beleven baan breken. In de strijd, die de geschiedenis van de mensheid uitmaakt, behoort tot de wapens van die partij, die overwinnen zal, ook de belijdenis van de antithese.

Het ligt voor de hand, dat de tegenpartij haar dit wapen wil ontroven. Bij voorbeeld door de stelling te poneren, dat de antithese niet van boven zou stammen, maar door mensen verzonnen zou zijn. Hieruit blijkt, dat de strijd zich niet het minst in de strijd van de geesten voltrekt. Niet allereerst de macht, maar de kern van die macht, het geloof, wordt bestreden. Het geloof kan naar zijn aard niet op zichzelf rusten. Dan is het geen geloof meer. Het klemt zich vast aan de Christus. Het rust op de Waarheid.

Daarmee stemt volkomen overeen de poging, die steeds weer in de strijd wordt ontmoet: die Waarheid ten onder te houden. Dat kan op allerlei manieren geprobeerd worden. De Schrift leert ons, dat al die manieren één gemeenschappelijk grondkarakter hebben: men kan de Waarheid slechts ten onder houden in ongerechtigheid.

Dat de antithese het meest van zich deed spreken op het gebied van de politiek, betekent niet, dat zij alleen daar van betekenis zou zijn. Dit blijkt direct wanneer men zich afvraagt, wat deze tegenstelling zegt. Het is een tegenstelling van levensrichting, die berust op een tegenstelling van uitgangspunt. De antithese openbaart zich op het terrein van de politiek, omdat zij zich openbaart in heel het leven. En zij openbaart zich in heel het leven, omdat zij haar oorsprong neemt in het uitgangspunt.

Heel het menselijk leven is in twee kampen verdeeld. Dit is niet het geval omdat er behalve nette mensen ook boosdoeners zijn; en ook niet omdat er naast verlichte geesten ook domperige zielen voorkomen; en zelfs mag men niet zonder meer zeggen: omdat er een christelijk en een niet- christelijk leven is. Want de antithese komt niet uit het leven zelf op.

Er is een antithese omdat God Almachtig dat gewild heeft. Omdat Hij Zijn gevallen schepping niet in haar ellende heeft laten liggen, maar daaruit heeft opgericht. De antithese, het werk van God in Zijn gevallen schepping, deed zich krachtig gelden in de geschiedenis. Wij maken de geschiedenis niet, maar God maakt de geschiedenis door middel van Zijn schepselen. En daarbij houdt Hij zich aan Zijn ordinantiën (wetten en inzettingen) voor die schepselen. Vandaar dat de antithese, ingaande in de geschiedenis, zich voegde naar de perken van die geschiedenis. Op die manier trad de antithese in het mensenleven, zoals dat in geschiedenis-voortgang begrepen is.

Ingegaan in de geschiedenis van het mensenleven, hulde ze zich in al de gewaden van dat leven. In heel het leven immers trad de antithese op, en treedt ze nog op, en zal ze blijven optreden tot aan het einde der dagen. Daarom deed en doet ze haar invloed gelden in het staatsleven, maar niet minder in het gezinsleven, in de wetenschapsbeoefening, kortom in alle menselijk leven en werken. (…)

Bron tekst: “Het uitgangspunt van de reformatorische wijsbegeerte en het Calvinisme door Dr. K.J. Popma (1903-1986) – bijdrage uit “De reformatie van het Calvinistische denken” (1939)

Bron afbeeldingDailyVerses.net

1-timoteus-6-12 - Strijd de goede strijd - DailyVerses.net

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Politiek, Wetenschap. Bookmark de permalink .

Een reactie op Wij zijn in een strijd gezét!

  1. Pingback: Bereshith 3:14-19 De Vervloeking – 2de vonnis – Jeshua-ists

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s