Het eeuwige Woord en de wetenschap…

12 Tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af. 13 Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ​ontzag​ voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, 14 want God zal iedere daad doen komen in het gericht en daarover een oordeel vellen, ook de verborgen daden, zowel de goede als de slechte. (Uit Prediker 12)

Het eeuwige Woord en de wetenschap van een bepaalde eeuw.

 (…) Er is een diepgaand verschil tussen het profetische eeuwig blijvende Woord van God en tussen de boeken, waarin de stand van de wetenschap van een bepaalde eeuw is neergeschreven. De Bijbel blijft de eeuwen door altijd weer nieuw voor elke volgende generatie – maar alle wetenschappelijke werken verouderen. Gods Woord geeft de eenvoudigen wijsheid, die niet onderhevig is aan de ijdelheid, aan de vergankelijkheid van alle menselijk leven hier op aarde.

Maar de wetenschap behoort tot de „bezigheid, die God de mensenkinderen gegeven heeft, om zich daarmee af te tobben.” De wetenschap mag onderzoeken al Gods grote werk, dat onder de zon geschiedt. Dat is een bezigheid, waaraan “wetenschappers” zich mogen geven in een arbeid van dagen en nachten. Zó intens, dat zij de tijd van slapen soms vergeten. God heeft de dingen bijzonder mooi gemaakt en Hij geeft ook een taak aan iedere eeuw in de voortgang van de ontwikkeling van de wetenschap. God heeft in sommige mensen met wetenschappelijke roeping een ontembare „natuurlijke neiging” in het hart gelegd om aan de wetenschapstaak van hun eeuw verder te werken. Velen hebben daarbij hun bezittingen en zelfs hun leven daar voor over gehad. Tal van belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen hebben wij te danken aan dat moeizame zelfopofferende werk van deze mensen (1).

Maar nooit is het eindpunt in de wetenschappelijke loopbaan bereikt. God heeft de taak van hun eeuw in hun hart gelegd, maar nooit zal een mens het werk, dat God gemaakt heeft, volledig — van het begin tot het einde — kunnen onderzoeken en doorgronden. Ja, al zou er ook een wijze zijn, die zou zeggen, dat hij het zou kunnen, dan zal blijken dat hij het toch niet heeft kunnen doorgronden. Prediker 8 : 16 -17 en 3 :10-13.

De betrekkelijkheid van alle mensenwerk hier onder de zon, wordt profetisch heel radicaal getekend in het boek Prediker: ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid, het is alles betrekkelijk en vergankelijk. De wijze sterft evengoed als de dwaas. Hij was een kind van zijn eeuw, hij had een levenstaak in zijn eeuw, hij had zijn eigen plaats en werk onder de zon en straks is hij vergeten, de wijze niet anders dan de dwaas. En een andere eeuw met andere mensen neemt het werk over en gebruikt de vruchten van zijn of haar zwoegen.

Daarom zegt de Prediker, gedreven door de Heilige Geest (2), tot al die vergankelijke mensen-van-hun-eeuw: Ga dan heen, eet uw brood met vreugde, en drink uw wijn met een vrolijk hart; want God heeft er vreugde in als Zijn gaven gebruikt worden. Laat uw kleren altijd netjes zijn en zorg voor de olie op uw hoofd. Geniet het leven met de vrouw, die gij liefhebt en doe uw werk met alle inzet want straks is uw tijd om en gaat u rusten in het graf. Dat is geen pessimisme of verachting van het leven-onder-de-zon. Integendeel. Er zit levensaanvaarding in.
Maar  het schepsel, dat aan de vergankelijkheid onderworpen is, wordt ook als zodanig gezien en het wordt als zodanig aanvaard. De wijsheid van de wereld doet vaak alsof die vergankelijkheid er niet is. Of, wanneer zij de vergankelijkheid van het leven onder de zon ziet, komt zij in opstand en protesteert en verzet zich er tegen om in zo’n wereld te moeten leven.

Onze eerste ouders, Adam en Eva, konden, na het Paradijsleven, moeilijk optimistisch denken over hun leven onder de overheersing van de dood — zij hadden kunnen weigeren het werken “in het zweet huns aanschijns” te doen en om de pijn en de moeite van het moederschap te dragen. Maar zij hebben het leven, zoals het nu geworden was, aanvaard. Zij hebben dat kunnen doen, omdat God alzo lief deze wereld heeft gehad, dat Hij Zijn Zoon beloofd en gegeven heeft, die alle dingen opnieuw zal oprichten (vernieuwen zal).

(1) Zie bijvoorbeeld de levensgeschiedenis van Maria Curie (“Madam Curie”, 1867-1934)
(2De woorden van de wijzen zijn zo scherp en puntig als een ​ossenprik, al hun spreuken zijn ons door één ​herder​ ingeprent. (Prediker 12 : 11)

Bron tekst: “Dogmatiek als wetenschap en haar wijsgerige motieven” door A. Janse (1890-1960) – Bijdrage in het boek “De reformatie van het Calvinistische denken” uitgegeven in 1939.

Uit de inleiding van dit boek:
(…) Wij vragen geen toejuiching en applaus. Wij vragen serieuze inzet en bezinning van allen, die de Gereformeerde belijdenis liefhebben.
Wij vragen, bij besef dat de beoefenaren van de Calvinistische wijsbegeerte ook zondaren zijn, ernstige, bezonnen geloofskritiek, opdat wat niet naar het Woord Gods is zal worden uitgezuiverd.
Alleen bij een gemeenschappelijk samen zoeken en samen bezig zijn in gebondenheid aan Zijn Woord, onder gelovige aanroeping van de leiding van de Heilige Geest, kunnen wij bij de Gereformeerde waarheid blijven.
Hoezeer dat nodig is, blijkt elke dag om ons heen in eigen land en daarbuiten.
Het gebed van allen, die voor Christus willen buigen, moge in deze dagen wel bijzonder opgaan voor al degenen, die zich er toe zetten om de waarheid van de Schriften te overdenken en uiteen te zetten.
Dan zal de HEERE ons zegenen en ons wapenen voor de geestelijke strijd, die wij op ieder terrein van het leven te strijden hebben.
С. P. BOODT. Leerdam, Januari 1939.

Bron afbeelding: Spirituele teksten academie

14-Heilige-Boeken-Bijbel-Confessio-Fraternitatis-citaat-spirituele-teksten-spreuk

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Diversen, Geschiedenis, Wetenschap. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s