Augustinus en de vrije wil…

5 Ik ben de HEERE, en niemand anders, buiten Mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u Mij niet kende, 6 opdat men zal weten, vanwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niets is. Ik ben de HEERE, en niemand anders. 7 Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede en schep het onheil; Ik, de HEERE, doe al deze dingen.
(Uit Jesaja 45 – zie ook (1)

(…) Augustinus zag in het manicheïsme een deterministisch systeem dat haaks stond op de Bijbel. God is geen Schepper van kwaad. „Kwaad is er alleen maar door een vrijwillige zondigende ziel, waaraan God de vrije wil heeft gegeven. Stel dat God die vrije wil niet gegeven had. Dan zou er geen enkele rechtvaardige strafmaatregel kunnen bestaan en ook geen verdienste van goed gedrag.” () (zie Bronverwijzing onderaan)

Opgemerkt: Is dat waar? Kunnen en moeten wij de zaken zo stellen? Geeft Gods Woord ons werkelijk aanleiding en reden tot deze redenering over het kwaad en over het al of niet “goed recht” van Gods strafmaatregelen bij onze ongehoorzaamheid? Of hebben en kunnen wij mensen zó niet te redeneren over (en tot) God om Hem daarmee de “(onze) wet” te stellen, en hebben wij alleen maar opdracht en reden om heel goed acht te geven op wat God ons zegt en gebied in Zijn Woord en om dat eerbiedig na te spreken en er ook naar te handelen?!

In de Bijbel wordt er met geen Woord gerept over de vrije wil van welke schepsel dan ook. Wel wordt er over het willen en de wil van de mens gesproken, maar dan nooit in die zin dat daaruit wel noodzakelijkerwijs afgeleid zou moet worden, dat het daarbij om een “vrije wil” zou gaan.  Is het niet beter dat we ook hier de leus “Laat God Gód zijn” maar eerbiedig gebruiken en toepassen, dan hoeven we niet te leven bij en van onze menselijke redeneringen om God daarmee iets voor te schrijven of toe te schrijven, maar leven we eerbiedig en nederig bij en van Gods Woord alleen.

God wil door ons mensen als Redder gezien en erkend worden!
Door Zijn volk en (zo uiteindelijk) door de hele (mensen)wereld…

Die Heilsboodschap klinkt door het hele Oude Testament vanaf Genesis 3 :  14
en heel sterk bijvoorbeeld in Psalm 50 en ook in heel Jesaja én
het is dé Blijde Boodschap van het hele Nieuwe Testament 

11 Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. 12 Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, 13 in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. 14 Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen. (Uit Titus 2)

Wanneer we letten op waar Gods oordelen over de wereld, de volken en Gods eigen volk aangezegd en uitgevoerd worden, dan zien we dat God Zijn oordelen altijd eerst aan mensen bekend maakt en vaak ook op de één of andere manier laat aankondigen aan degenen over wie het oordeel dreigt of zal voltrokken worden. Het is God doel en Hem het liefst dat we tot erkentenis van de Waarheid komen en ons tot Hem bekeren. Daarom maakte God ook gebruik van middelaars, die nog mochten pleiten op Gods rechtvaardigheid, genade en trouw (m.n. Abraham en Mozes).

Gods komende gericht en oordeel en straf over het kwaad en alle goddeloosheid*  staat vast en aan de diepe ernst bij en van dit oordeel en de aangezegde eeuwige straf daarover laat de Bijbel ons geen twijfel…
* goddeloosheid is ongeloof aan Zijn Woord – lees/denk hierbij ook altijd aan onze – direct na de zondeval al – beloofde Verlosser Jezus Christus.

Maar, kunnen en mogen we ook niet zeggen en is het niet geheel naar de Geest van de Schrift (=de Bijbel, Gods Woord dat levend en krachtig is en waarin Jezus Christus onze Redder ons wordt geopenbaard) wanneer we de gedachte en hoop koesteren, dat wanneer het laatste oordeel is uitgesproken, dat God van ons verwacht – net als indertijd van Abraham bij Sodom en van Mozes voor het volk Israël in de woestijn – dat wij ons neerwerpen voor God en uitroepen: Als U dan uw geliefde Zoon, onze Heer en Redder Jezus Christus ons al gaf en dat Hij Zijn Leven al voor ons gaf toen wij nog goddelozen waren en wij alleen door Uw reddende Genade op aarde al hebben kunnen en mogen leven als Uw geliefde en gehoorzame kinderen, zult U dan niet ook deze goddelozen het zoenbloed van Jezus toerekenen? En zal Jezus ons daarin niet voorgaan of ons bijvallen? En vindt deze verwachting en hoop ook niet grond in diverse Bijbelteksten waarin ons gezegd wordt dat God wil dat alle mensen behouden worden en dat Jezus zoenoffer voldoende is voor de zonde van de hele wereld?!

Maakt deze gedachte ons (gelovigen) dan niet (net als anderen) zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, want wie de boodschap van Gods Genade en Heil en Vrede, zoals die ons geschonken zijn in en met en door onze Heer Jezus Christus door het werk van de Heilige Geest, heeft kunnen en mogen aanvaarden en steeds weer tot zich laat doordringen, die zal Gods Liefde in Jezus Christus met grote blijdschap en diepe vreugde aanvaarden en uitleven. Voor diegene is het geloof geen zaak meer van oordeel en straf, maar van Gods weergaloze Liefde en Genade. Zulke gelovigen zullen met door de Geest gewekte aandacht en liefde gehoor geven aan heel Gods Woord en niet alleen Gods liefdewoorden beluisteren maar ook zijn waarschuwende woorden ter harte nemen en zich realiseren dat God zegt dat Hij zijn kinderen ook tuchtigen en snoeien wil. Die tucht is nodig om klein en nederig en opmerkzaam te leven bij onze strijd tegen “ons vlees”, de wereld en de boze. God snoeit ons omdat Hij wil dat ons leven veel vrucht zal dragen…

(1) Er zijn hier veel tekst/tekstverwijzingen aan toe te voegen uit m.n. de profeten en laten we dit ook (o.a. en m.n.) van de Joodse rabbijnen leren en van hen overnemen: God is beslist ook degene Die het kwaad schiep en schept en gebruikt tot vernedering (=plaats wijzen) van de mens en (daarmee) tot erkenning en verheerlijking van “Zijn Naam”.

Lees advies: Lees bij deze overdenking(en) ook de Psalmen 38, 39 en 40

Bron: Website Reformatorisch Dagblad – “Augustinus plaatste vrije wil tegenover het manicheïsme” artikel van Klaas van der Zwaag.
Bron afbeelding: Theoblogie

C CMYK Vier anti-pelagiaanse geschriften Def.indd

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Diversen, Gemeente, Geschiedenis, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s