‘Mijn kind, wees sterk door de genade van Jezus Christus’…

Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij
in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.
’ (Uit Matteüs 18 vers 3)

Worden als de kinderen

Geciteerd: Ze zeggen dat kinderen Gods Woord niet kunnen horen, omdat ze nog niet tot hun verstand zijn gekomen. En als Gods Woord niet gehoord wordt, kan er geen geloof zijn, Romeinen 10:17: ‘Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.
Vertel me eens, is dat christelijk gepraat, om zo naar ons eigen goeddunken over Gods werken te oordelen? De kinderen zijn nog niet tot verstand gekomen en daarom kunnen ze niet geloven? En wat nu als jij door dit verstand het geloof zou kwijtraken en de kinderen door hun gebrek aan verstand tot geloof zouden komen?
Vertel eens, wat voor goeds doet het verstand voor het geloof en Gods Woord? Is het niet het verstand dat het geloof en Gods Woord het meeste weerstaat, zodat niemand door het verstand tot geloof kan komen of Gods Woord wil verdragen, tenzij eerst het verstand verblind en bespot wordt?
De mens moet aan het verstand afsterven en als een dwaas worden, ja, hij moet zo onverstandig en dwaas worden als een klein kind, wil hij gelovig kunnen worden en Gods genade ontvangen, zoals Christus in Mattheüs 18:3 zegt: ‘Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.’ Hoe vaak houdt Christus ons niet voor dat we kinderen en dwazen moeten worden en veroordeelt Hij het verstand!
Maarten Luther: WA 17.II, 84-85

Opgemerkt 1: Begrijpen we nu waarom Maarten Luther geen dikke theologische/dogmatische boeken (zoals de Institutie van Johannes Calvijn) heeft willen schrijven en waarom de Augsburgse Confessie, die hij opstelde in samenwerking met Philipp Melanchton meer gericht was op het bewerken en bewaren van de eenheid met de Rooms Katholieke kerk van die dagen, dan dat daarmee eens en voorgoed de nieuwe (?) leer moest worden vastgelegd en gewaarborgd in de (nieuwe) kerken.
Eenvoudige, betrouwbare verkondiging van Gods Woord in de taal van de hoorders en de Bijbel weer in de gezinnen, dát zag Luther als middel om de heilige Geest Zijn werk te kunnen laten doen in de harten van de gelovigen. En die wens om Gods Woord zo te mogen verkondigen en zo te mogen horen, die werd aangewakkerd door het optreden en werk van Maarten Luther en dat ook mee door zijn geschriften, die overal in Europa gretig aftrek vonden en drukkers reden gaven om zijn werk ijverig te vermenigvuldigen.
De jonge Calvijn heeft dat begonnen werk van de Geest willen bespoedigen door het schrijven van zijn werk “Institutie’. Maar dat was jeugdige zelfoverschatting! Dit werk was mee een belangrijke oorzaak dat er binnen de Reformatie door dit werk ‘wijs’ geworden (felle) calvinisten het werk van de Geest ter hand namen en daarmee veroorzaakten dat zowel Rooms Katholieke als Duits/Lutherse mensen een afkeer ontwikkelden tegen de reformatorische gehaaste ‘vernieuwingslust’ en bepaalde (snel) door te voeren reformatorische vernieuwingen (kerken zonder beelden bijvoorbeeld) en dat vanwege het optreden van (bepaalde leiders van) deze ‘groepering(en)’ en zich keerden tegen het werk van de (zeker!) nodige doorgaande reformatie van de kerken in Europa.

Opgemerkt 2: Toch moeten we dit niet zozeer vooral Johannes Calvijn zelf kwalijk nemen. Het zou wel beter (meer naar Gods Woord) geweest zijn wanneer hij zijn praktische inzichten (o.a. de kerkenraad als ‘hoogste orgaan’* binnen de gemeenten/kerken) eerst als voorganger in praktijk had gebracht (dus zonder eerdere publicatie van zijn ‘alomvattende’ Institutie, want dat boek kwam veel te veel tegemoet aan de intellectuele behoeften en bevrediging daarvan bij de ‘leidinggevenden’ – en de mogelijkheden die zo’n ‘alomvattend’ theologisch werk geeft om je daarmee boven anderen te verheffen in plaats van er werkelijk dienstbaar mee te willen en kunnen zijn! – en, zoals Luther in dit citaat hierboven aangeeft, is dat ‘verstandswerk’ eerder een bron van hoogmoed en ‘opgeblazenheid’ dan dat het de onderlinge liefde bevordert. Dat laat de kerkgeschiedenis in diverse verwikkelingen binnen de reformatie-welgezinde kerken al heel kort na de reformatie ons (helaas!) wel zien…

* En dat ‘hoogste orgaan’ moet zelf ook niet hiërarchisch geïnterpreteerd worden! Alleen Gods Woord – en het door Gods Woord gevormde geweten – dient daar te worden gevolgd.

BijMijn kind wees sterk…’ Zie 2 Timoteüs 2 de verzen 1-13.

Bron citaat: checkluther-com – Citaat Zondag 1 augustus 2021 – Luther Heritage Foundation (Veenendaal)

Kennis maakt opgeblazen, maar liefde sticht. Indien iemand zich inbeeldt enige kennis verworven te hebben, dan heeft hij nog niet leren kennen, zoals het behoort.‘ (Uit 1 Korintiërs 8 de verzen 1-2)

Bron afbeelding: Closer Day By Day

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s