‘Het Woord van God ingejaagd’…

En het zal geschieden dat het gerucht te verstaan, enkel beroering wezen zal.
(Jesaja 28 : 19)

Geciteerd: Ik heb mijn theologie niet in één keer geleerd, maar ik heb steeds verder en verder onderzoek moeten doen. Mijn aanvechtingen hebben me daartoe gebracht, want je kunt de Heilige Schrift nooit begrijpen zonder de praktijk en zonder aanvechting. Zo had Paulus een duivel die hem met vuisten sloeg en die hem met zijn aanvechtingen ertoe bracht de Heilige Schrift ijverig te bestuderen. Zo had ik de paus, de universiteiten en alle geleerden en door hen de duivel aan mijn hals hangen. Zij hebben mij de Bijbel ingejaagd, waardoor ik die ijverig heb gelezen en daardoor het juiste inzicht heb verkregen. Als we niet zo’n duivel hebben, dan zijn we maar speculatieve theologen, die slecht met hun inzichten omgaan en alleen met hun verstand speculeren.

Niet de ‘binnenkamers’ van ‘de ziel’ ingejaagd!

Opgemerkt: Het Woord van God ingejaagd worden, dat konden/wilden Socrates en Plato niet! Toch kan het haast niet anders of Socrates (en Plato) heeft Mozes gekend en Socrates (en Plato) leefde ná de ballingschap, dus ook het koningschap van David en Salomo en de Joodse wijsheidsboeken zullen hem (hen) niet onbekend zijn geweest en mogelijk ook ter beschikking hebben gestaan. En dat geeft mij aanleiding om de leer over de ziel van Socrates en Plato toch vooral te zien als een ‘geestelijke toren van Babel’. Een weigering om te aanvaarden dat God tot ons komt via Zijn Woord en niet via ‘de ziel’!

Zie hieronder de citaten uit het boek ‘Eerst de Jood, maar ook de Griek‘ van prof. dr. K.J. Popma (1903-1986).

(…) De Heilige Geest werkt alle ontwikkeling, ook die van afvallige volken. En het is dezelfde Geest Die ook in alle waarheid leidt, het is de Geest der waarheid. Hieruit blijkt, dat de afvallige volken, als zij van stap tot stap voortgaan op de weg van hun ontwikkeling en telkens tot nieuwe ontdekkingen, opvattingen en gedachten komen,  telkens opnieuw, ja aan een stuk door, de Heilige Geest weerstaan. De traditie van afval, ook al duurt ze eeuwen, betekent dat het afvallige volk leeft bij de pseudo-Woordopenbaring en dus elk ogenblik de echte Woordopenbaring verwerpt, dat is: elk moment zonder ophouden de Heilige Geest weerstaat. De afval moet elk ogenblik vernieuwd worden, anders zou hij ophouden te bestaan. En deze vernieuwing (in de ontwikkeling van de menselijke cultuur en religie – AJ) wil zeggen: de Heilige Geest weerstaan. We ontmoeten deze uitdrukking ‘de Heilige Geest weerstaan’ in de rede van Stefanus, Handelingen 7.

(…) De geschriften van Philo van Alexandrië zijn de schriftelijke weergave van de redevoeringen, die door deze Jood in de synagoge van Alexandrië, en mogelijk ook elders gehouden heeft. (…) Philo van Alexandrië verkondigde in de synagoge platonische en stoïsche wijsheid en dat mocht, want hij ging daarbij steevast van de overtuiging uit, dat deze wijsheid van de heidenen eigenlijk aan Mozes ontleend was. Om dit te bewijzen gebruikte hij een merkwaardige allegorische exegese.

(…) Er is een traditie van afval in het Joodse volk, en dat ondanks het feit dan hun de woorden van God zijn toevertrouwd. Dezelfde traditie van afval is er onder de heidenen, zij het in mindere mate, omdat hen geen woorden van God steeds weer opnieuw werden toevertrouwd. Gradueel is er verschil:  de afval van het Joodse volk is dieper en hardnekkiger.* Maar het is in beide gevallen dezelfde traditie, dezelfde verdringing van de waarheid, hetzelfde ten onder houden. Daarom kan Paulus de gedachtegang van Stefanus rede gebruiken wanneer hij spreekt in Athene.

(…) Al deze elementen vinden we in Stefanus’ rede. Hij verkondigde de waarheid van God tegenover de leugen van het judaïsme; hij predikt Gods souvereiniteit; hij geeft een breed historisch overzicht; hij verwijt de judaïsten hun wandelen in eigen gekozen wegen, waaruit blijkt dat ze de heilige Geest weerstaan; hij wijst hen op een traditie van afval in het Joodse volk. De grote verschillen zijn allen te herleiden tot het ene feit, dat de Joden als openbaringsvolk de woorden van God hebben gehad, waardoor hun onwetendheid en ijdel bedrijf wijst op een diepere vorm van afval. *

* Opgemerkt AJ: Zal dan de afval van de christenvolkeren en die van de gemeenten niet nog dieper zijn? Aan hen werd de bediening van de woorden van het Oude én Nieuwe Testament en die van de Sacramenten toevertrouwd! (Zie 1 Timoteüs 3 : 15-16)
Zie ook:  ‘Het bederf van het beste‘ (n.a.v. Hosea 7)

Bron 1e citaat:  checkluther-com – meditatie van maandag 20 juli 2020
Bron overige citaten: Hoofdstuk ‘C. Paulus op den Areopagus‘ van het hierboven genoemde boek van prof. dr. K.J. Popma.

Bron afbeelding:  SlidePlayer

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Politiek, Wetenschap. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s