Rechtvaardig voor God?

“Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt” (Johannes 1 : 29)

HC vraag 60: Hoe bent u rechtvaardig voor God?
Antwoord: Alleen door waar geloof in Jezus Christus.

Al klaagt mijn geweten mij aan, dat ik tegen alle geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en dat ik nog altijd geneigd ben God en mijn naaste(n) te haten (1), toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, alleen uit genade, de volkomen voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus.
Hij rekent mij die toe, alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan, ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft. Aan deze weldaad heb ik alleen deel, als ik die met een gelovig hart aanneem.

(1) Altijd weer zijn wij geneigd om God en de naaste (en “het leven” om ons heen) niet die plaats in ons hart en leven te gunnen en/of daadwerkelijk te geven, zoals God die ons onderwijst in en door Zijn Woord en door het werk dat de Heilige Geest daarmee wil doen in onze harten en levens. Zien we dat niet overal om ons heen, ook in de gemeente van Jezus Christus. Hebben we het in eigen leven al ontdekt en laten we ons daar dagelijks de ogen (weer) voor openen door dankbaar en nederig én lijdzaam te leven van en bij Woord en gebed?!

(…) Nu het werkwoord “rechtvaardigen”. Dat doet ons denken aan de rechtszaal. Bijvoorbeeld in Spreuken 17 : 15: “Wie een goddeloze rechtvaardigt en wie een rechtvaardige veroordeelt, deze beiden zijn voor de Here een gruwel.” Romeinen 8 : 33b-34a: “God is het, die rechtvaardig maakt, wie zal veroordelen?” In plaats van veroordelen spraken onze voorouders van “verdoemen” en van “verdoemenis”. Als we maar goed begrijpen, dat “rechtvaardigen” betekent “vrijspreken”.

Maar, zal iemand zeggen, als een rechter een schuldige niet mag vrijspreken, hoe is het dan mogelijk, dat God een zondaar als koning David (denk aan Uria en Bathseba) niet verdoemen zal (1 Koningen 11, 14, 15). Hetzelfde zien we bij Paulus, die de gemeente van God vervolgd heeft (Galaten 1 : 13). Toch schreef Paulus kort voor zijn dood, dat voor hem de krans van de rechtvaardigheid weggelegd was (2 Timoteüs 4 : 8). Kortom, de Schrift leert, dat God de goddeloze rechtvaardigt (Romeinen 4 : 5). Dat staat heus in de Bijbel. We vragen hoe dat kan.

Volgens de Schrift is dit helemaal geen raadsel. Al heeft de kerk van de oude bedeling alles niet zo duidelijk mogen weten als wij. Zij leek op de beelden van de cherubs, die staarden op het verzoendeksel van de ark, waarop het bloed van de verzoening werd gesprenkeld (Exodus 25 : 20; 1 Petrus 1 : 12). Als God zondaren als David en Paulus en ons rechtvaardigt, is dat omdat God zo genadig heeft willen zijn ons zijn eigen lieve Zoon tot een Lam te schenken, waarop Hij alle zonden deed komen (Jesaja 53). “Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem (1 Johannes 4 : 9).

Johannes de Doper zag Jezus eens te midden van een groep mensen lopen en wees toen zijn discipelen op Hem met de woorden: “Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt (Johannes 1 : 29). God schonk ons Christus als Middelaar, als Borg. Door de komst en het werk van de Here Jezus is het in het geheel niet gruwelijk wanneer God zulke mensen als wij vrijspreekt. Hij doet dat op grond van Christus’ volkomen middelaarswerk.

De apostel Paulus noemt Christus in Romeinen 3 : 25 een zoenmiddel. Hij gebruikt dan een Grieks woord, dat door de mannen van de LXX, de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, al werd gebruikt als vertaling voor het Hebreeuwse woord voor verzoendeksel. Daarom noemt Paulus de dood van Christus dan ook een tonen van Gods rechtvaardigheid (Romeinen 3 : 25-26). Wat ons dus eerst een raadsel leek, blijkt nu zeer billijk te zijn. Immers is de Here Jezus onze Gerechtigheid geworden.

Bron tekst: “De Heidelbergse Catechismus – Bijbels leerboek over de enige troost” van ds. C. Vonk (Buijten & Schipperheijn Motief) (Ook vertaald naar Engels en KiSwahili)

Bron afbeelding:  Bible – Knowing Jesus 

Johannes 1 29 - Behold the Lamb of God - BibleKnowingJesus

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Catechismus, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s